Lurren balio-gahitzearen gaineko zerga (Gainbalioa)-likidazioa

Órgano gestor

Ayuntamiento de Barañáin – Oficina de Impuestos (BARAÑAIN)

Objeto

Liquidación del Impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o Plusvalía, que grava el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto como consecuencia de la transmisión de su propiedad o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio.

Solicitantes – Beneficiarios/as

Irabazizko eskualdaketetan, zergaren subjektu pasibo gisa aitortu beharko du, eta ESKURATZAILEAK ordaindu beharko du zerga.

Kostu bidezko eskualdaketetan, 2017/01/01etik aurrerako eskualdaketetarako, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legea aldatzen duen 29/2016 Foru Legea indarrean sartzearen ondorioz, ESKUALDATZAILEA behartua izanen da aitorpena egitera eta zerga ordaintzera, zergadun gisa subjektu pasibo gisa. Hala ere, eskuratzailea zergadunaren ordezko izango da, eta, beraz, eskualdatzailea Espainian egoiliar ez den pertsona fisikoa denean ordaindu beharko du zerga. Hipoteka-zordunek egindako eskualdaketetan (prozedura judizialean, salmenta estrajudizialean, ordainean ematean eta finantza-erakunde hartzekodunaren, higiezinen filialen edo aktiboak kudeatzeko sozietateen aldeko gainerako eskualdaketetan), ohiko etxebizitza eskualdatzen bada, betiere titulartasuneko etxebizitza bakarra bada, eta ohiko etxebizitzaz bestelako ondasunen eskualdaketetan, konkurtso-prozedura baten esparruan hipoteka-betearazpenetik eratorritakoak badira, eta entitatea, berriz, zergapekoa izango da, edo haren ordezkoa izango da.

2016/12/31ra arte egindako eskualdaketetarako, ESKURATZAILEA behartuta egongo da aitorpena aurkeztera eta zerga ordaintzera, zergadunaren ordezko gisa (salbu eta eskuratzaileak salbuespen subjektiboa duenean, kasu horretan eskualdatzailea izango baita).

Aitortzaileak zerga-aitorpena aurkezten duen unean eskatu ahal izango du ZERGARI LOTUTA EZ DAGOELA DIOEN BEHIN-BEHINEKO AITORPENA, lursailaren balio-gehikuntzarik ez dagoela egiaztatuz, dagokion dokumentazioa aurkeztuta. Ondorengo egiaztapen administratiboak tributuari atxikitzea ekarriko du, baldin eta horren ondorioz balio-gehikuntzarik gertatzen bada, edo sartutakoa itzultzea, baldin eta balio-gehikuntzarik ez dagoela egiaztatzen bada eta likidazioa egin bada, betiere ez bada preskribatu udalak zerga-zorra zehazteko duen eskubidea edo zergadunek bidegabeko diru-sarrerak itzultzeko duten eskubidea.

Inscripción/Solicitud

Plazo solicitud:

  • Actos entre vivos: 2 meses.
  • Actos por causa de fallecimiento: 6 meses, prorrogable a 1 año.

La presentación de la declaración fuera de los plazos establecidos conllevará la imposición de los recargos previstos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de Diciembre, General Tributaria de Navarra.

Documentación a presentar

  • Documento original en que conste el acto, hecho o contrato que origina la imposición (escritura pública, contrato privado, documento judicial y en las transmisiones mortis causa, la escritura de aceptación de herencia, o en su caso, la instancia.
  • Lurraren balioaren gehikuntzarik ez dagoela egiaztatu nahi bada, edo lursaila eskuratzeko eta eskualdatzeko balio errealen arteko aldeagatik zerga-oinarria zehazteko eskatzen bada, ondasun higiezinaren eskuratze-balioa jasotzen duen titulua ere erantsi beharko da.

Lugar de presentación

Más información

  • El Ayuntamiento puede liquidar de oficio el impuesto al recibir relación de las escrituras intervenidas por parte de los notarios.
  • Por teléfono se puede solicitar información sobre el cálculo aproximado de la cuota, para lo cual deben facilitar los datos de la propiedad y la fecha de transmisión anterior.

Normativa

  • Ordenanza Fiscal nº 2 reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
  • Ley Foral 2/1995 de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra (artículos 172-177).